خانه / کنکور سراسری / زبان تخصصی / پاسخ کنکور زبان انگلیسی 1402

پاسخ کنکور زبان انگلیسی 1402

با سلام خدمت دانش آموزان و داوطلبان کنکور رشته زبان انگلیسی

بلافاصله بعد از کنکور زبان انگلیسی تخصصی دی ماه، پاسخ آن را برای شما نوشتم تا با آمادگی بیشتری درکنکور زبان خردادماه شرکت کنید. در این نوشته تحلیل کوچکی نیز از این آزمون برای شما می نویسم تا با تغییرات جدید در این امتحان آشنا شوید.

آزمون دی ماه تغییرات عمیقی در بودجه بندی سوالات داشت ولی تعداد کل سوالات تغییری نداشت و همان تعداد 70 سوال بود. طبیعتا سوال های زبان تخصصی نسبت به زبان عمومی کمی دشوارتر هستند و این کنکور نیز در سطح انتظار بود. در این بخش تغییرات را به طور دقیق تر و برای هر بخش بررسی می کنیم.

گرامر

تعداد سوال های گرامر افزایش یافته و از 10 به 15 سوال رسیده است.

واژگان

تعداد سوال های واژگان نیز افزایش یافت و از 15 به 20 عدد رسید.

کاربرد زبانی

سوال های این بخش از 10 به 5 عدد کاهش پیدا کرد.

کاربردهای زبانی زبان تخصصی
نمونه سوالات بخش کاربردهای زبانی کنکورهای رشته زبان انگلیسی و زبان تخصصی https://zabankey.ir/product/language-function-in-english/

ساختار جمله

سوال های این بخش بدون تغییر باقی ماند و همان 5 عدد می باشد.

کلوز تست

سوال های متن کلوز نیز کاهشی بود و از 15 به 10 عدد رسید که برای داوطلبان سبب خوشحالی بود.

درک مطلب

تعداد درک مطلب ها از دو عدد به سه عدد افزایش پیدا کرد که ممکن است داوطلبان دچار سختی و کمبود زمان شوند. بنابراین همانطور که همیشه گفتم باید روی بخش درک مطلب تمرین بیشتری انجام دهید.

تمرین درک مطلب های انگلیسی و درک مطلب
کتاب تمرین درک مطلب زبان تخصصی (کنکور زبان)

پاسخ کلیدی پیشنهادی ما به شما برای کنکور زبان دی ماه 1401

زبان تخصصی دی ماه 1402
کنکور زبان
youtube logo 2

پاسخ تشریحی آزمون

گرامر

  1. گزینه 2

با توجه به اینکه بعد از فاعل نیاز به فعل داریم. برای ترکیبات every باید از فعل مفرد استفاده کنیم.

2. گزینه 3

بعد از since , because باید جمله داشته باشیم ولی بعد از جای خالی فعل وجود ندارد. result هم نیاز به حرف the دارد.

3. گزینه 1

در جای خالی نیاز به مفهوم وجود داشتن داریم و فقط در گزینه 1 دیده می شود.

4. گزینه 4

گزینه یک حذف می شود چون بعد از which در عبارت اسمی ابتدا باید فاعل بیاید.

گزینه دو و سه نیز حذف شدند زیرا بعد از but باید فاعل آورده شود.

5. گزینه 4

در جمله واره های وصفی نمی توان ضمایر مفعولی مانند “them “را مورد وصف قرار داد(رد گزینه های 1&2) در جای خالی به مفهوم “برای آن هایی که زندگی می کنند …. ” نیاز داریم که مشخصاً این مفهوم در قالب جمله وارۀ وصفی “those who live “منتقل می شود.
دقت کنید که ساختار کوتاه شدۀ آن به صورت “those living “در می آید. در جزوه زبان تخصصی در مورد حذف موصولی در جملات معلوم درس داده ایم.

6. گزینه 2

دقت کنید که هر گاه تضاد و مقایسه میان 2 چیز، 2 گروه، 2 نفر و … نیاز به حرف ربط “while “داریم. در این جمله مشخصاً مقایسه ای میان “fine artists “و “applied artists “,وجود دارد.

7. گزینه 3

در جمله واره های قیدی کوتاه شده ما ساختار “with sb/sth doing “را داریم که این ساختار تنها در گزینۀ « 3 »موجود است.

8. گزینه 3

بعد از “recommend “نیاز به اسم مصدر(فعل “ing“دار) داریم.

9. گزینه 1

برای اتصال دو اسم “jobs “و “worth “نیاز به حرف اضافۀ “ of “داریم (رد گزینه های3 و 4) . صفت “comparable “باید قبل از اسم “worth “قرار بگیرد (رد گزینۀ 2).

10. گزینه 2

فعل “construct (به معنای ساختن) نیاز به مفعول “them “دارد که مرجع آن “the various craft “می باشد(رد گزینه های3 و 4). از سوی دیگر، نقش “the material “برای فعل “use “مشخصاً مفعولی است و حالت “شوندگی” دارد، پس در جای خالی نمی توان از ساختار معلوم استفاده کرد(رد گزینۀ »1)

جمله در اصل به صورت “ which are used to construct them “بوده است که ساختار“which are “قابلیت حذف شدن دارد.

11. گزینه 1

با توجه به اینکه بعد از such باید حتما اسم داشته باشیم ولی بعد از so اسم به کار نمی رود.

12. گزینه 4

در جمله وارۀ اسمی به کار رفته در سوال، بعد از “what “نیاز به یک فعل داریم )رد گزینۀ1. نقش فاعل “what “برای فعل “prove “فاعلی است، پس در جای خالی نمی توان از ساختار مجهول استفاده کرد(رد گزینۀ 3)در گزینۀ2 هیچ تطابق زمانی میان “proved “و “is “وجود ندارد (رد گزینۀ2 ).

13. گزینه 2

در جای خالی نیاز به مفهوم «که از آن ها» داریم که این مفهوم تنها در گزینۀ 2 موجود است.

14. گزینه 1

بعد از “if “هیچ دلیلی برای وارونگی جمله وجود ندارد (رد گزینۀ3) به کارگیری “will “و “would “در قسمت شرط نادرست است(رد گزینه های »2 و 4 ) به ساختار “be to do sth “به معنای «قرار به انجام کاری بودن»دقت کنید.

15. گزینه 2

در دو طرف “and “نیاز به ساختار های همپایه داریم، پس در جای خالی نیاز به یک اسم داریم تا با

“smoking point“هم پایه شود(رد گزینه های1 و 4) با توجه به شکل سادۀ “carry “در ادامۀ جمله، در جای خالی نیاز به “to “داریم.

بهترین و جدیدترین جزوه گرامر زبان تخصصی

بهترین منبع مطالعاتی واژگان زبان تخصصی از سال 1390

واژگان زبان تخصصی

ساختار جمله

36. گزینه
با توجه به مفهوم جمله و وجود قید “before “در انتهای جمله، نمی توان بعد از “Shakespeare “از هیچ یک از زمان های حال استفاده کرد (رد سایر گزینه ها).

37. گزینه 1
با توجه به مفهوم جمله، استقاده از “as “ نادرست است(رد گزینۀ 2). اسمی که قرار است مورد وصف قرار بگیرد نباید مجدداً در قالب ضمیر فاعلی یا مفعولی در جمله پدیدار شود( رد گزینۀ3 ). جمله وارۀ وصفی به کار رفته برای توصیف “the person “در گزینۀ « 4 » نادرست است چرا “the person “را با ضمیر موصولی “when “مورد توصیف قرار داده است.

28. گزینه 4
بعد از کلمات پرسشی در ابتدای جمله نیاز به ساختار وارونه داریم (رد گزینه های 2 و 3 ). آیا تا کنون می دانستید که جملات سوالی نوعی از وارونگی هستند؟ با توجه به مفهوم«وجود داشتن» در ادامۀ جمله، باید از حرف اضافۀ “in “در ساختار سوالی استفاده کنیم تا جمله معنادار شود(رد گزینۀ1).
29. گزینه 3

فعل “right “قطعاً نیاز به مفعول دارد (رد گزینه های1 و 2) کلمۀ “midair “نیاز به حرف اضافۀ “in “دارد (رد گزینۀ 4).

30. گزینه 2
حرف اضافۀ مناسب برای فعل “merge “مشخصاً “with “می باشد. برای بیان هدف از انجام کاری از مصدر استفاده
می کنیم نه اسم مصدر(رد گزینۀ 4).

کاربرد زبانی

41. گزینه 1 عبارت “cut cost” به معنی کاهش هزینه ها است.

42. گزینه 4 فعل take به معنی طول کشیدن می باشد.

43. گزینه 1 عبارت take a vacation day به معنی مرخصی گرفتن از سر کار است.

44. گزینه 2 عبارت make a racket به معنی سرو صدای زیاد ایجاد کردن است.

45. گزینه 3 اصطلاح keep it down به معنی کمتر سروصدا کردن و آرام بودن است.

جهت بالاترین بازدهی در کنکور زبان جزوه کاربردهای زبانی ( کنکور زبان تخصصی) را حتما مطالعه کنید.

کاربردهای زبانی زبان تخصصی
نمونه سوالات بخش کاربردهای زبانی کنکورهای رشته زبان انگلیسی و زبان تخصصی

کلوز تست

46. گزینه 4

1 ) جوشاندن، جوشیدن 2 )شکستن 3 )طراحی کردن 4 ) جوانه زدن
47. گزینه 2

1 ) خوشیفته 2 ) مورد استقبال و تقاضا 3 )اداری، کارمندی 4 ) جذاب، هیجان برانگیز
48. گزینه 4

به ترکیب واژگانی “make it in something “به معنای«موفق به ورود به عرصۀ خاصی شد» دقت کنید (رد گزینه های 2 و 3). بعد از ضمیر موصولی “who “تحت هیچ شرایطی نمی توان از فعل “ing “دار استفاده کرد (رد گزینۀ 1)
49. گزینه 3

در جای خالی هیچ نیازی به مفهوم »که« نداریم، پس نباید از ضمیر موصولی لستفاده کنیم (رد گزینه های 1 و 2 ). ساختار به کار رفته در گزینۀ 4 به لحاظ گرامری غلط است.
50.گزینه 3

با توجه به ساختار “either ….or “، در جای خالی نیاز به “or “داریم(رد گزینه های1 و 4). بعد از جای خالی
از اسم استفاده شده است، پس نمی توان از “ever since “استفاده کرد (رد گزینۀ 2).
51. گزینه 1

به اصطالح “bang your head against a wall “به معنای تلاش بیهوده کردن” دقت کنید.
52. گزینه 4

1 ) افشا کننده 2 ) متقاعد کننده 3 )منصفانه 4 ) شدید
53. گزینه 1

فعل “fragment “به معنای تکه تکه کردن نیاز به یک مفعول دارد (رد گزینه های 2 & 3 ). با توجه به حرف ربط همپایه ساز “and “ نمی توان از فعل “ing “دار استفاده کنیم (رد گزینۀ 4).
54. گزینه 2

1 ) واضح و مشخص 2 ) عجیب و غریب 3 ) در آخرین لحظه ممکن 4 ) صحیح و سالم

55. گزینه 1

در جای خالی نیاز به مفهوم«که»داریم (رد گزینه های 2 و 4) با توجه به تضاد موجود در جمله، نیاز به حرف ربط “but “داریم که تنها در گزینۀ1 موجود است.

کنکور زبان تخصصی
فیلم تحلیل کنکور تخصصی دی ماه

در بخش زبان تخصصی وب سایت تلاش کردیم تا به سوالات مهمی که در ذهن شما در رابطه با کنکور زبان ایجاد می شود پاسخ دهیم و بهترین منابع را برای آین آزمون معرفی کنیم. برخی از این سوالات عبارتند از:

  1. آیا منابع عمومی کنکور سراسری زبان انگلیسی و زبان آلمانی متفاوت است؟
  2. سوالات تخصصی آزمون سراسری زبان خارجی 1402 شامل چه مباحثی می گردد؟
سوالات کنکور سراسری زبان تخصصی
مجموعه سوالات کنکور سراسری زبان تخصصی با پاسخ تشریحی کامل ( مهم ترین منبع مطالعاتی رشته زبان )

درباره ادمین زبان انگلیسی

بیست و یک سال سابقه آموزشی, تالیف بیش از 28 عنوان کتاب رسمی و نوشتن 200 مقاله زبان انگلیسی سطوح مختلف.

حتما ببینید

تحلیل و پاسخ تشریحی زبان تخصصی کنکور 1401

همانطور که می دانید این آزمون برای داوطلبان رشته زبان است و معمولا سطح آن …

8 نظرات

  1. خیلی ممنون از شما استاد بزرگوار، خسته نباشید🌸

  2. مرسی استاد فیلمش رو هم در آپارات دیدیم. عالی بود

  3. ba tashakor az zahamat ostad farahani man jozvey konkorhay monhaseran zaban ro gereftam kheili khob bood

  4. خفن ترین استاد زبان ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

youtube logo 2
صفحه یوتوب ما را دنبال کنید.
error: Content is protected !!