خانه / آیلتس / موضوعات بخش مکالمه آزمون آیلتس

موضوعات بخش مکالمه آزمون آیلتس

مهارت مکالمه در آیلتس

در مکالمه آزمون آیلتس، دانش شما در صحبت کردن عمومی و موضوعی با مصاحبه کننده در عرضه ۱۱ تا ۱۴ دقیقه بررسی و ارزشیابی می شود. مصاحبه یکی از جنجال برانگیزترین بخش های آزمون آیلتس است. شما باید با یک مصاحبه کننده در موضوعات مختلف صحبت کنید و نظرات خود را نیز از جنبه های مختلفی حمایت و گسترش کنید. در این بخش نیز همانند بخش نوشتاری، اهمیتی ندارد که شما منطقی و عقلایی صحبت کنید.

موضوع مهم آن است که بتوانید درست، دقیق و بدون اشکالات گرامری حرف بزنید و از جنبه های مختلف به یک موضوع نگاه کرده و نظر خود را بیان کنید. مثلا از شما سوال می شود که چه غذایی دوست دارید، بهترین جایی که دیدید کجا بوده است یا دوست داریددر آینده در چه کسب و کاری فعال شوید. منابع لازم برای تقویت این بخش را مطالعه کنید.

تمام مکالمات شما در بخش های مختلف ضبط خواهند شد و توسط دو ممتحن، بررسی و نمره دهی شود.

 • در بخش اول، از شما خواسته می شود که به پرسش های عمومی درباره خود و خانواده پاسخ دهید. این قسمت ۴ تا ۵ دقیقه به طول می انجامد و پاسخ به برخی از پرسش ها در حد یک کلمه یا یک جمله خواهد بود.
 • در بخش دوم، به شما کارتی داده می شود که موضوعی روی آن نوشته شده است و شما ۲ دقیقه وقت دارید که درباره آن موضوع فکر کنید و ظرف ۵ دقیقه درباره آن صحبت کنید.
 • در بخش سوم، درباره موضوعی که در بخش دوم مطرح شده بود، از شما سوالاتی پرسیده می شود که می بایست ظرف ۴ تا ۵ دقیقه به آن پاسخ دهید. تفاوت بخش دوم با سوم این است که در بخش دوم،‌تنها شما هستید که صحبت می کنید و مصاحبه کننده، وارد بحث به شما نمی شود.

تسک اول بخش مکالمه در آزمون آیلتس چیست و به چه موضوعاتی می پردازد؟

یک مکالمه‌ی رو در رو با ممتحن (4-5 دقیقه)

در اینجا موضوعات مختلف در تسک اول را با هم بررسی میکنیم. شما با تمرین و مطالعه‌ آن ها باید به آمادگی کامل برای پاسخگویی برسید.

Work

What is your job? / Where do you work? / Why did you choose that job? / Is it a popular job in your country? / Do you like your job? / Do you get on well with your colleagues? / What was your first day like? / What responsibilities do you have at work? / If you had the chance, would you change your job? / Do you plan to continue with your job in the future?

Study

What do you study? / Where do you study that? / Why did you choose that subject? / Is it a popular subject in your country? / Do you like that subject? / Do you get on with your colleagues? / What was your first day like? / What are the main aspects of your subject? / If you had the chance, would you change the subject? / Do you plan to get a job in the same field as your subject?

Hometown

Where is your hometown? / Do you like your hometown? / Do you often visit your hometown? / What is your hometown like? / What is the oldest place in your hometown? / What is there for a foreigner to do or see in your hometown? / How could your hometown be improved? / Has your hometown changed much since you were a child? / Is there good public transportation in your hometown? / Do you think your hometown is a good place to bring up children?

Home

Where is your home? / Do you live in a house or a flat? / Who do you live with? Are there many rooms in your home? / What is your favorite room? / How are the walls decorated? / What would you change about your home? / Do you plan to live there in the future? / What facilities are there near your home? / What is your neighborhood like? / Do most people live in houses in your country?

Art

Are you good at art? Did you learn art at school when you were a child? What kind of art do you like? Is art popular in your country? Have you ever been to an art gallery? Do you think children can benefit from going to art galleries?

Birthdays

Do you enjoy your birthdays? Do you usually celebrate your birthday? What did you do on your last birthday? Can you remember a birthday you enjoyed as a child? Do most people celebrate their birthdays with a party in your country?

Childhood

Did you enjoy your childhood? What is your first memory of your childhood? Did you have a lot of friends when you were a child? What did you enjoy doing as a child? Do you think it is better for children to grow up in the city or in the countryside?

Clothes

Are clothes important to you? What kind of clothes do you usually wear? Do you ever wear the traditional clothes of your country? Where do you usually buy your clothes? Have you ever worn a uniform? Do most people in your country follow fashion?

Computers

Do you often use a computer? How do you usually get online? Do you prefer desktops or laptops? What do you use your computer for? Do you think it is important to learn how to use a computer?

Daily Routine

When do you usually get up in the morning? Do you usually have the same routine every day? What is your daily routine? Do you ever change your routine? Is your routine the same today as it was when you were a child? Do you think it is important to have a daily routine?

Dictionaries

Do you often use a dictionary? What do you use dictionaries for? What kinds of dictionaries do you think are most useful? Do you think dictionaries are useful for learning a language? What kind of information can you find in a dictionary?

Evenings

What do you often do in the evenings? Do you do the same thing every evening? Do you prefer to spend your evenings with family or friends? Do you ever work or study in the evenings? What is a popular activity for young people in your country in the evenings? Do you do the same thing in the evenings as you did when you were a child?

Family & Friends

Do you spend much time with your family? Who are you closest to in your family? Do you prefer spending time with your family or friends? Who is your best friend? Are you still friends with people from your childhood? Is family important in your country?

Flowers

Do you like flowers? What’s your favorite flower? When was the last time you gave someone flowers? Do any flowers have a special meaning in your country? Why do you think women like flowers more than men?

Food

What’s your favorite food? Have you always liked the same food? Is there any food you dislike? What is a common meal in your country? Do you have a healthy diet? What do you think of fast food?

Going Out

Do you often go out in the evenings? What do you like to do when you go out? Do you prefer to go out on your own or with friends? How often do you go out in a week? Where do most young people like to go out in your country?

Happiness

Are you a happy person? What usually makes you happy? Does the weather ever affect how you feel? What makes you feel unhappy? Do you think people in your country are generally happy people?

Hobbies

Do you have a hobby? What equipment do you need for it? Do you think hobbies should be shared with other people? Did you have a hobby as a child? What hobbies are popular in your country? Why do you think people have hobbies?

Internet

How often do you go online? What do you use the internet for? How do you get online? Do you have your own computer? What’s your favorite website? Do you think children should be allowed unsupervised access to the internet?

Leisure Time

What is your favorite leisure activity? What did you enjoy doing in your free time as a child? Do you prefer to spend your free time with other people or alone? What is a common leisure activity in your country? Do most people in your country get two days off a week? Do you think leisure time is important?

Music

Do you like music? What’s your favorite type of music? Can you sing? Did you learn music at school? If you could learn a musical instrument, what would it be? Do you think music is important?

Newspapers

How do you usually get your news? Do you often read the newspapers? What kind of news do you usually follow? How do most people get the news in your country? Do you think international news is important?

Pets

Do you have a pet? Do you like animals? What’s your favorite animal? What is a popular pet to have in your country? Did you have a pet as a child? Why do people have pets?

Reading

Do you often read? What is your favorite kind of book to read? Do you often read newspapers? Do you have any e-books? What books did you read as a child? Do you think it is important to encourage children to read?

Shopping

Do you like shopping? What’s your favorite shop? Do you prefer shopping alone or with others? What kinds of shops are there where you live? Have you ever bought anything online? Do you think men and women have different opinions about shopping?

Sport

Do you like sport? What’s your favorite sport? Do you often watch sports on TV? Did you play sports as a child? What is the most popular sport in your country? How do most people in your country keep fit?

TV

Do you often watch TV? What sorts of things do you watch on TV? What is your favorite TV program? Do you ever watch foreign programs or films? What did you watch on TV when you were a child? Do you think children should watch TV?

Transport

How did you get here today? What is your favorite mode of transport? Do you ever use public transport? Do you like the transport system in your country? What is the difference between taking a bus and taking a train?

Weather

What’s the weather like today? What’s your favorite weather? Do you like the weather in your country? Is the weather the same in all parts of your country? Does the weather ever affect the way you feel? Does the weather in your country ever affect transportation?

تسک دوم مکالمه آزمون آیلتس

فهرستی از موضوعات و سوال های رایج بخش 2 اسپیکینگ آیلتس را در این صفحه مشاهده می کنید. بخش 2 اسپیکینگ آزمون آیلتس اصطلاحا” The Long Turn نیز خوانده می شود، چرا که ممتحن نوبت را به مدت نسبتا طولانی2دقیقه، به طور کامل در اختیار داوطلب قرار می دهد. در این زمان داوطلب در خصوص موضوع مطرح شده می بایست بدون وقفه صحبت کند و هیچگونه توقفی در این پروسه رخ ندهد.

“The Long Turn”

یک صحبت رو در رو با ممتحن آزمون که از لحظه ارائه کارت موضوع  تا انتهای صحبت با ممتحن 3-4 دقیقه طول می کشد.

به شما یک کارت در رابطه با یک موضوع داده می شود. شما یک دقیقه زمان دارید تا خودتان را برای صحبت در در مورد آن موضوع آماده کنید و پس از آن 1-2 دقیقه زمان دارید تا صحبت خود را در مورد آن موضوع ارائه دهید.

بیشتر موضوعات، داستان هایی راجع به خودتان است یا چیزهایی که در زندگی شما اتفاق افتاده است.

Art

.Describe a piece of art you like

You should say:

 • what the work of art is
 • when you first saw it
 • what you know about it
 • explain why you like it.

یک کار هنری که آن را دوست داشتید توصیف کنید.

شما می بایست در مورد موارد زیر صحبت کنید.

 • کار هنری چه بوده است؟
 • کجا نخستین بار آن را دیدید؟
 • در مورد آن چه می دانید؟
 • توضیح دهید که چرا آن را دوست داشتید؟

Book

.Describe a book you have recently read

:You should say

 • what kind of book it is
 • what it is about
 • what sort of people would enjoy it
 • and explain why you liked it.

کتابی را که اخبرا خوانده اید توصیف کنید؟

شما می بایست بگویید:

 • چه نوع کتابی بوده است؟
 • کتابی که خواندید در مورد چه بوده است؟
 • چه دسته ای از مردم به آن علاقه دارند؟
 • توضیح دهید که چرا به آن علاقه داشتید؟

Communications

.Describe a piece of advice you recently received

You should say

 • when this happened
 • who gave you the advice
 • what the advice was
 • and explain how you felt about the advice.

یک مشاوره که اخیرا دریافت کرده اید را شرح دهید.

شما باید بگویید:

 • کی این اتفاق افتاده است؟
 • چه کسی به شما این مشاوره را داده است؟
 • مشاوره چه بوده است؟
 • و توضیح دهید شما چه احساسی در مورد این مشاوره داشتید؟

Daily life

.Describe a time of the day you like

You should say:

 • what time of day it is
 • what you do at that time
 • who you are usually with
 • and explain why you like it.

زمانی از روز که دلخواه شماست را شرح دهید.

شما باید بگویید؟

 • چه زمانی از روز است؟
 • شما در آن زمان چه می کنید؟
 • شما معمولا در این زمان با چه کسی هستید؟
 • و توضیح دهید چرا این زمان را دوست دارید؟

Family

.Describe a member of your family you get on well with

You should say:

 • who it is
 • what relationship you have with that person
 • what that person is like
 • what you do together
 • and explain why you get on so well.

یکی از اعضای خانواده تان که با او رابطه بهتری دارید را توصیف کنید.

شما باید بگویید:

 • چه کسی است؟
 • ارتباط شما با آن شخص چیست؟
 • این شخص چجور فردی است؟
 • شما با هم چه فعالیت هایی را انجام می دهید؟
 • و توضیح دهید چرا با هم رابطه خوبی دارید؟

Gift

.Describe a gift you recently gave to someone

You should say:

 • who you gave it to
 • what kind of person he/she is
 • what the gift was
 • what occasion the gift was for
 • and explain why you chose that gift.

هدیه ای که اخیرا به شخصی دادید را توصیف کنید؟

شما باید بگویید:

 • آن هدیه را به چه کسی دادید؟
 • آن فرد چه جور شخصی است؟
 • هدیه چه بوده است؟
 • هدیه را به چه مناسبتی دادید؟
 • و توضیح دادید چرا آن هدیه را انتخاب کردید؟

Hobby

.Describe an interesting hobby

You should say:

 • what it is
 • what kind of people does it
 • how it is done
 • and explain why you think it is interesting.

سرگرمی مورد علاقه تان را شرح دهید.

شما باید بگویید:

 • آن سرگرمی چیست؟
 • چه نوع افرادی آن را انجام می دهند؟
 • چطور این سرگرمی انجام می شود؟
 • و توضیح دهید چرا فکر می کنید این سرگرمی جذاب است؟

Journey

.Describe a journey that didn’t go as planned

You should say:

 • where you were going
 • how you were traveling
 • who you were with
 • what went wrong
 • and explain what you would do differently.

سفری را توصیف کنید که مطابق برنامه ریزی پیش نرفت:

شما باید بگویید:

 • کجا رفته بودید؟
 • چگونه سفر کردید؟
 • با چه کسی بودید؟
 • چه چیزی اشتباه پیش رفت؟
 • و توضیح دهید که چه کار متفاوتی باید انجام می دادید؟

Kindness

.Describe a person you know who is kind

You should say:

 • who it is
 • how you know this person
 • what sort of person he/she is
 • and explain why you think they are kind.

شخص مهربانی که می شناسید را توصیف کنید.

شما باید بگویید:

 • او چه کسی است؟
 • چطور او را می شناسید؟
 • آن شخص از چه دسته افرادی است؟
 • شرح دهید چرا این دسته از افراد مهربان هستند؟

Language

.Describe a language you have learned

You should say:

 • what it is
 • when you started learning
 • how you learned it
 • what was difficult about it
 • and why you decided to learn that language.

یک زبان که آن را آموخته اید را توصیف کنید.

شما باید بگویید:

 • چه زبانی است؟
 • کی آغاز به آموختن این زبان کردید؟
 • چطور آن را یاد گرفتید؟
 • چه چیز این زبان برایتان دشوار بود؟
 • و چرا تصمیم گرفتید این زبان را یاد بگیرید؟

Music

.Describe a song you like

You should say:

 • what kind of song it is
 • what the song is about
 • when you first heard it
 • and explain why you like it.

ترانه ای که دوست دارید را توصیف کنید؟

شما باید بگویید:

 • چه نوع ترانه ای است؟
 • ترانه در مورد چیست؟
 • اولین بار کی آن را شنیدید؟
 • توضیح دهید چرا آن را دوست دارید؟
واژگان پرتکرار آزمون آیلتس ( IELTS )
مجموعه واژگان پرتکرار آزمون آیلتس ( IELTS )

News

.Describe some good news you recently received

You should say:

 • what the news was
 • how you received the news
 • who gave it to you
 • and explain why this was good news.

اخبار خوبی که اخیرا شنیده اید را شرح دهید.

شما باید بگویید:

 • خبر چه بوده است؟
 • چطور آن خبر را دریافت کردید؟
 • چه کسی آن را به شما داد؟
 • توضیح دهید چرا این خبر خوب بوده است؟

Old People

.Describe an old person you know

You should say:

 • who this person is
 • how old he/she is
 • what this person is like
 • and explain why you like this person.

شخص پیری که می شناسید را توصیف کنید.

شما باید بگویید:

 • این شخص چه کسی است؟
 • او چند سال دارد؟
 • او چجور شخصی است؟
 • توضیح دهید چرا او را دوست دارید؟

Photograph

.Describe a photograph you like

You should say:

 • what can be seen in the photo
 • when it was taken
 • who took it
 • and explain why you like it.

عکسی که دوست دارید را توصیف کنید.

شما باید بگویید:

 • آنچه در عکس دیده می شود؟
 • عکس چه زمانی گرفته شده است؟
 • چه کسی عکس گرفته است؟
 • توضیح دهید که چرا عکس را دوست دارید؟

Respect

Describe someone you respect.

You should say:

 • who the person is
 • how you know about this person
 • what this person does
 • what this person is like
 • and explain why you respect this person.

شخصی که به او احترام می گذارید را توصیف کنید؟

شما باید بگویید:

 • این شخص کیست؟
 • چطور این شخص را می شناسید؟
 • این شخص چه می کند؟
 • این فرد چجور انسانی است؟
 • و توضیح دهید چرا به او احترام می گذارید؟

Sports

.Describe sports you would like to learn

You should say:

 • what it is
 • what equipment is needed for it
 • how you would learn it
 • and explain why you would like to learn this sport.

ورزشی که علاقه به یادگیری آن دارید توصیف کنید؟

شما باید بگویید:

 • چه ورزشی است؟
 • چه تجهیزاتی برای آن لازم است؟
 • چطور آن را یاد گرفتید؟
 • و توضیح دهید چرا می خواهید این ورزش را بیاموزید؟

Traveling

.Describe a place you have recently visited

You should say:

 • where you went
 • who you went with
 • how you got there
 • and explain why you enjoyed it.

مکانی را که اخیرا بازدید کرده اید را توصیف کنید.

شما باید بگویید:

 • کجا رفتید؟
 • با چه کسی رفتید؟
 • چطور به آنجا رسیدید؟
 • توضیح دهید که چرا از آن لذت بردید؟

Job

.Describe a vocation you think is useful to society

You should say:

 • what it is
 • what it involves
 • what kind of people usually do this work
 • and explain why you think it is useful to society.

شغلی را که فکر می کنید برای جامعه مفید است را توصیف کنید.

شما باید بگویید:

 • چه شغلی است؟
 • شامل چه چیزهایی است؟
 • معمولا چه نوع افرادی آن را انجام می دهند؟
 • و توضیح دهید چرا این شغل برای جامعه مفید است؟

Shop

.Describe your favorite shop

You should say:

 • where it is
 • what it sells
 • and explain why you think it is a good shop.

فروشگاه مورد علاقه خود را توصیف کنید؟

شما باید بگویید:

 • این فروشگاه کجاست؟
 • چه چیزی در آنجا می فروشند؟
 • و توضیح دهید چرا فکر می کنید آنجا فروشگاه خوبی است؟

Zoo

.Describe a place with animals

You should say:

 • where it is
 • how you heard of it
 • what animals can be seen
 • and explain why it might be an interesting place to visit.

یک باغ وحش را توصیف کنید.

شما باید بگویید:

 • این مکان کجاست؟
 • چطور راجع به آن شنیدید؟
 • چه حیواناتی را می توان در آنجا دید؟
 • و توضیح دهید چرا این باغ وحش می تواند مکان جذابی برای بازدید باشد؟
 مکالمه آزمون آیلتس
IELTS speaking test

پیشنهاد میکنیم که جهت پیشرفت در بخش اسپیکینگ و سایر قسمت ها کتاب های زیر را مطالعه کنید و یا به بخش آیلتس وبسایت رفته و بهترین منابع را بخوانید.

کتاب اسپیکینگ آیلتس
بهترین کتاب آمادگی برای بخش اسپیکینگ آزمون آیلتس شامل انواع کارت های سال های قبل به همراه پاسخ ها
واژگان پرتکرار آزمون آیلتس ( IELTS )
مجموعه واژگان پرتکرار آزمون آیلتس ( IELTS )

درباره ادمین زبان انگلیسی

بیست و یک سال سابقه آموزشی, تالیف بیش از 28 عنوان کتاب رسمی و نوشتن 200 مقاله زبان انگلیسی سطوح مختلف.

حتما ببینید

پاراگراف نویسی در زبان انگلیسی

پاراگراف نویسی در انگلیسی یکی از اصول مهم در مهارت نوشتن (رایتینگ) است. در آزمون‌های بین‌المللی نظیر آیلتس، تافل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

youtube logo 2
صفحه یوتوب ما را دنبال کنید.
error: Content is protected !!