خانه / درک مطلب / درک مطلب و انواع سوالات آن

درک مطلب و انواع سوالات آن

همانطور که می دانیم درک مطلب ها سخت ترین، ابهام آمیز ترین و طولانی ترین بخش از آزمون های زبان انگلیسی هستند که باید در زمان مشخصی بتوانیم به آن پاسخ دهیم.

ترجمه کردن کلمه به کلمه با توجه به زمان آزمون های زبان انگلیسی مانند کنکور یا آیلتس عملا غیر ممکن است.

با توجه به اینکه نباید این متن ها را کلمه کلمه ترجمه کنید و باید در زمان کوتاهی موضوع آن را بفهمید، نیاز داریم تا تکنیک ها و اصول پاسخ گویی به آن ها را یاد بگیریم.

یکی از این تکنیک ها، آشنایی با انواع سوالات درک مطلب است که به طور خلاصه برای شما خواهم نوشت.

چه نیازی به شناخت انواع سوالات درک مطلب داریم؟

آشنایی با انواع سوالات درک مطلب باعث افزایش سرعت و بهبود عملکرد شما خواهد شد که نیجه آن کاهش سرعت پاسخ گویی و سردرگمی در سوالات است. سوالات سال های اخیر در آزمون ها کمی ترکیبی شده است که در این مقاله و در کتاب تمرین درک مطلب به طور کامل در مورد آن ها نیز بحث خواهیم کرد.

انواع سوالات درک مطلب

رایج ترین سوال از درک مطلب ها می باشد و از شما موضوع اصلی متن یا پاراگراف خاصی را می خواهند. برای پاسخ گویی به این نوع سوال باید توجه خاصی به دو خط اول متن داشته باشید. عنوان یک متن نباید خیلی جزیی یا خیلی کلی باشد و از انتخاب گزینه هایی که فقط بخش کوچکی از متن را در بر می گیرند اجتناب کنید.گاهی کلمه ای که زیاد تکرار شده است می تواند پاسخ باشد. در برخی موارد که بین گزینه ها شک داشتید نگاهی به آخرین خط درک مطلب نیز بیاندازید.

صورت این نوع سوالات به شکل های زیر است:

What is the best title/main idea of the passage?

موضوع اصلی متن چیست؟

What is the passage mainly discuss?

متن اساسا در مورد چه چیزی صحبت می کند؟

What is the best topic for this passage?

بهترین موضوع برای متن چیست؟

what question is this passage mainly concerned with?

این متن به طور اساسی به کدام پرسش مرتبط است؟

یکی از ساده ترین و نمره بیار ترین سوالات درک مطلب همین سوالات مرجع ضمیر (Reference) می باشد. برای پاسخ گویی به این نوع سوالات کافی است تک تک گزینه ها را به جای آن کلمه در متن قراردهیم و ببینیم کدام یک معنی جمله را کامل می کند. به علاوه جواب این نوع سوالات اکثرا در ابتدای خط و یا دقیقا قبل از ضمیر یا کلمه مورد نظر دیده می شود. به مفرد یا جمع بودن ضمیر و مرجع آن نیز دقت کنید تا با هم هماهنگی داشته باشند.

What is the pronoun ……. in line …. refers to?

ضمیر …….. در خط …….. به چه چیزی اشاره دارد؟

The pronoun …… in line x refers to ……… .

ضمیر …. در خط …….. به ……… اشاره می کند.

What does the word “…..” in paragraph 3 refers to?

کلمه …….. در پاراگراف 3 به چه چیزی اشاره می کند؟

لازم دانستم تا برای شما دوباره تعریفی از ضمیر داشته باشم.

ضمایر کلماتی هستند که برای جلوگیری از تکرار اسم و یکنواختی هنگام خواندن در متون به کار می روند. انواع ضمیر که در درک مطلب ها مرجع آن ها را می خواهند عبارتند از:

  1. ضمیر فاعلی: he / she /they/ we/ you ( پرتکرارترین در درک مطلب ها)
  2. ضمیر مفعولی: me/ him/ her/ us /them
  3. ضمیر ملکی: hers /his /theirs /ours
  4. ضمیر انعکاسی: myself/ yourself/ himself
  5. ضمیر اشاره: this / that /these / theirs

این نوع سوال از سوالات ساده می باشد و باید به سوالات چه کسی، چه چیزی، کجا، چه زمانی و غیره پاسخ داد. برای پاسخ گویی به این سوال کافی است کلمه کلیدی در صورت سوال یا گزینه ها را در متن پیدا کنیم و جواب را در همان خط یا پاراگراف متن جستجو کنیم. معمولا پاسخ سوالات مربوط به جزییات متن عینا در متن دیده می شوند و دارای ابهام نیستند.

According to the passage ,… .

مطابق با متن ……………….. .

Which of the following statements is TRUE according to paragraph 3?

کدام یک از عبارات زیر مطابق با پاراگراف 3 درست است؟

Which of the following is NOT mentioned in the [passage?

کدام یک از گزینه های زیر در متن ذکر نشده است؟

پاسخ این نوع سوالات در متن وجود ندارد بلکه باید به صورت غیر مستقیم از متن استنباط کرد. این نوع سوال دشوارترین سوال درک مطلب است که به سلیقه طراح مطرح می شود و باید با درک کاملی از متن داشت تا بتوان به جواب درست رسید. حذف گزینه های غلط در پیدا کردن جواب بسیار تاثیر گذار است. به دانش آموزان ضعیف پیشنهاد میکنم که این نوع سوال را بدون پاسخ رها کنند تا نمره منفی نگیرند.

It can be understood from the passage that ……… .

از متن فهمیده میشود که ……….. .

It can be inferred from the passage that ………… .

از متن میتوان استنباط کرد که ……………… .

تکنیک مهم

پر کاربرد ترین مهارت برای پاسخ به این سوالات مهارت paraphrasing یا بیان جمله به صورت دیگر است. همچنین ممکن است سوالات استنباطی به صورت پیشنهاد یا نتیجه گیری نیز باشند که صورت آن ها به این شکل است:

We can conclude from the passage that ……………. .

ما می توانیم از متن نتیجه بگیریم که ……….. .

The passage suggests that ……………….. .

متن پیشنهاد می کند که …………….. .

این نوع سوال در درک مطلب ها بسیار رایج است و زیر کلمه ای در متن را خط می کشند و مترادف آن را از ما می خواهند. برای پاسخ گویی به این سوال باید گزینه ها را به جای آن کلمه در متن قراردهید تا ببینید کدام یک معنی جمله را حدودی هم کامل می کند. روش های بیشتری برای پیدا کردن جواب این نوع سوال وجود دارند که در فیلم های آموزشی تدریس شده است.

The underlined word …….. is closest in meaning to ……………….. .

کلمه ای ……… که زیر آن خط کشیده شده از لحاظ معنی نزدیکترین است به ………. .

در این نوع سوالات احساسات و نگرشی که در پشت جملات متن یا مفهوم کلی آن متن یا پاراگرافی خاص است مورد سوال قرارخواهد گرفت. باید به طور اجمالی کل متن یا پاراگراف مورد نظر را بخوانیم ( skimming) و با حذف گزینه های بی ربط پاسخ را پیدا کنیم. این نگرش می تواند مثبت، منفی، نصیحتی، هشداری و یا غیره باشد. به نمونه ای از این سوالات دقت کنید.

Which of the following best describes the author’s attitude towards”….” ?

What is the writer’s attitude about the passage?

نگرش نویسنده در مورد این متن چیست؟

بعد از مطالعه و یادگرفتن تکنیک ها و روش های پاسخ گویی به سوالات درک مطلب ها و همچنین روش های افزایش سرعت متن خوانی باید تمرین روی درک مطلب های متنوع و استاندارد را آغاز کنید. باید صبور باشید و به مرور به سرعت لازم و کافی برای آزمون ها خواهید رسید. در درک مطلب ها دو فاکتور مهم وجود دارد یکی سرعت و دیگری تکنیک پاسخ گویی. بنابراین این دو موضوع را باید هم زمان با هم به جلو ببریم.

youtube logo 2
فیلم آموزشی درک مطلب در آزمون های زبان انگلیسی

حال نوبت آن است که درک مطلب زیر را تمرین کنید و توانایی خود را سنجش کنید.

Reading Comprehension

A device has been developed that enables babies born blind to see the world through echoes from an ultrasonic scanner. Dr. Tom Bower, of Edinburgh University psychology department, told the British Association annual conference that he gave the device to a 16-week-old boy in the U.S. and the child responded to it within half a minute of putting it all.

The battery-operated scanner sends out a pulse of ultra-sound through a cone attached to the forehead. Through earplugs the baby is able to hear echoes in stereo which tell him what lies in front. By moving his head, he will detect sounds from different parts of the room.

The closer the object is, the lower the pitch of the sound. The bigger it is, the louder the sound. The child can also establish whether the object is hard or soft: a hard object will give a clear sound, and a soft one will give a fuzzy sound with overtones. Normal voice commands can be heard by the baby while he is wearing the device.

Bower first tried it out on a blind baby from the Berkeley children’s hospital in California. The baby, Denis Daughters, second delighted and played hide-and-seek with his mother after a few days. He enjoyed finding her in a room. At the age of nine month, he had reached the development stage of a normal sighted baby. He was able to perform tests such as balancing an object on two prongs or on a table edge. This may sound unimportant, but few sighted children can perform such a task before this age.

1. What is the best title for the passage?

a) The World of the Newly Born

b) Seeing with Ears

c) Scanners: A New Version

d) Scientists Help Doctors

2.The word “it” in paragraph 1 refers to …….. .

a) device b) echo c) conference d) department

3. What does paragraph 2 mainly discuss?

a) The quality of the sounds received by blind children

b) Who the new invention is good for

c) Ways to use the new device

d) How the new device works

4. Why does the author mention Denis Daughters in the last paragraph?

a) To show how to stop blindness in childhood

b) To indicate the importance of playing games for the development of children

c) To cite an example in support of the fact that the new device is practical

d) To prove that more tests are to be performed before the new device can work efficiently

پاسخ:

21
12
43
34

کتاب زیر را جهت تمرین برای درک مطلب به شما پیشنهاد می کنم که دارای ترجمه فارسی و توضیحات تشریحی لازم است. کافی است روزی یک یا دو عدد تمرین کنید.

درباره ادمین زبان انگلیسی

بیست و یک سال سابقه آموزشی, تالیف بیش از 28 عنوان کتاب رسمی و نوشتن 200 مقاله زبان انگلیسی سطوح مختلف.

حتما ببینید

ریدینگ آیلتس

سیستم بین المللی آزمون زبان انگلیسی (IELTS) یک آزمون مهارت انگلیسی شناخته شده جهانی است …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

youtube logo 2
صفحه یوتوب ما را دنبال کنید.
error: Content is protected !!