خانه / کنکور سراسری / زبان تخصصی / تحلیل و پاسخ تشریحی زبان تخصصی کنکور 1401

تحلیل و پاسخ تشریحی زبان تخصصی کنکور 1401

همانطور که می دانید این آزمون برای داوطلبان رشته زبان است و معمولا سطح آن از آزمون عمومی بالاتر می باشد و رقابت اصلی میان داوطلبان در همین بخش خواهد بود. بسیاری سردرگم هستند و سوالاتی از قبیل این که سوالات زبان انگلیسی کنکور به چه شکل است و یا سوالات تخصصی آزمون سراسری زبان خارجی سال های آینده شامل چه مباحثی می گردد را از ما می پرسند.

بنابراین یک داوطلب رشته زبان می داند که برای موفقیت میان صد ها هزار شرکت کننده باید تسلط کامل روی سرفصل های مختلف داشته باشد و با بودجه بندی آزمون کاملا آشنا باشد تا نتیجه مطلوب را کسب کند.😍

در میان برترین داوطلبان این رشته نظر سنجی انجام شد که به صورت نمودار آن را برای شما به نمایش می گذارم. در این نمودار می بینیم که اکثر داوطلبان و اساتید آزمون زبان تخصصی کنکور 1401را دشوار ارزیابی کردند.

نظر سنجی زبان تخصصی 1401
با توجه به این نظر سنجی خود را برای یک آزمون دشوار در سال آینده آماده کنید.

پاسخ تشریحی آزمون تخصصی

گرامرو واژگان تخصصی

101. گزینه 4
براي بیان عملی که از زمان گذشته تا الان بدون وقفه انجام گرفته شده است، از زمان حال کامل استمراری استفاده می کنیم. به عبارت دیگر در حال حاضر در حال وقوع می باشد.
102. گزینه 1
مکمل زمان گذشته استمراری، گذشته ساده می باشد.
103. گزینه 2
نقش “boats “براي فعل “construct “به معناي «ساختن» مشخصاً مفعولی است، پس در جاي خالی نیاز به قسمت سوم فعل داریم (رد گزینه هاي «1 و 4») . از سوي دیگر، به همراه فاعل “two different types of boats “نمی توان از “is “استفاده کرد (رد گزینۀ «3»)
104. گزینه 4

با توجه به ادامۀ جمله، نیاز به حرف ربط “when “به معناي «وقتی که» داریم (رد گزینۀ 1) هیچ دلیلی براي وارونگی در جمله وجود ندارد (رد گزینۀ «3» ) .از سوي دیگر، ساختارهاي به کار رفته در 2 طرف than باید مشابه باشند، ساختار مشابه I’m مشخصاً was I می‌باشد (رد گزینۀ «2»).
105. گزینه 3

ساختار اسمی “your luggage “نمی تواند کنندة فعل “get “باشد (رد گزینۀ 1) از سوي دیگر، صفت ملکی your باید در کنار اسم “luggage “قرار بگیرد (رد گزینۀ 4).اسم “delay “نمی تواند نقش فاعلی براي فعل “get “داشته باشد (رد گزینۀ2 ).
106. گزینه 2نقش “I “براي فعل “want “فاعلی است، پس در ابتداي جمله نیاز به فعل “ing“دار داریم که تنها در گزینۀ «2 «موجود است. دقت کنید که ساختار “not only “در ابتداي جمله، نیاز به “but also“در ادامۀ جمله دارد که چنین ساختاري در جمله وجود ندارد (رد گزینه هاي «1 و 4 » دقت کنید که بکارگیری فعل “want “در گزینۀ «3 «کاملاً غیر منطقی است. اگر گزینۀ 3 به صورت “to miss “بود، آنگاه این گزینه نیز درست بود.
107. گزینه 1
براي اجتناب از تکرار یک جملۀ مثبت می توان از “so “یا “too “استفاده کرد که تنها در گزینۀ “1 “موجود است.
108. گزینه 4
دقت کنید که با توجه به فعل was مشخص است که شرط براي گذشته است، در نتیجه نیاز به شرطی نوع «3 «داریم که در گزینۀ «4 » موجود است. دقت کنید که کلمۀ “otherwise “به معناي «در غیر این صورت، وگرنه» می باشد و در اصل جایگزین عبارت زیر شده است:
If my noisy guests hadn’t quietened down, ……
به اشتباه تایپی موجود در متن سوال (quieted) هم دقت کنید که شکل درست آن “quietened “می باشد.
109. گزینه 3

با توجه به مفهوم جمله و این موضوع که فعل “do “مشخصاً قبل از فعل “tell “در گذشته اتفاق افتاده است، در جاي خالی نیاز به ساختار زمان گذشتۀ کامل داریم (رد گزینه هاي 1 و 2) از سوي دیگر، بعد از “what “در وسط جمله باید از ساختار غیرسوالی استفاده کنیم (رد گزینۀ «4»).
110. گزینه 1

در ابتداي جای خالی نیاز به فعل داریم تا جمله درست و معناداري داشته باشیم (رد گزینۀ 4) فاعل اصلی جمله a row of bony plates یک ساختار مفرد است و نیاز به فعل مفرد دارد (رد گزینۀ «2»). اسم “device “یک اسم مفرد و قابل شمارش است و نیاز به یک معرف اسم مانند “a “دارد (رد گزینۀ «3»).

111. گزینه 3
ترجمۀ جمله: بعد از ساعتها بحث داغ به هیچ نتیجه اي نرسیدیم. پس همگی به خانه برگشتیم.
1. کامل 2 .فوري 3 .داغ، گرمشده 4 .مشهور، معروف
نکتۀ مهم درسی: به ترکیب واژگانی “heated discussion “دقت کنید.
112. گزینه 4
ترجمۀ جمله: شهر ردبرن که به عنوان جامعه اي امن براي کودکان تصور می شود، از عمد به گونه اي طراحی شده است تا ساکنان نیازی به خودرو نداشته باشند.
1. مسئول، صاحب قدرت 2. راهیاب، ناوبر 3 .عابر پیاده 4 .ساکن، شهروند
113. گزینه 3
ترجمۀ جمله: شرکت تصمیم گرفتهاست که به رقابت در حال رشد براي کسب برتري در بازار املاك وارد نشود.
1 .وقت ملاقات 2 .تبلیغات 3 .رقابت 4 .رضایت
114. گزینه 2
ترجمۀ جمله: شما نباید بلافاصله به پسر نوجوانتان اتهام انجام کاري (بد) بزنید، در حالی که به طور کامل مطمئن نیستید که او مرتکب آن کار شده است.
1 .متهم کردن 2 .بهانه جویی کردن 3 .توجیه کردن 4 .تله گذاشتن
115. گزینه 2
ترجمۀ جمله: وقتی راد به ما گفت که در آن رستوران مجلل یک میز رزرو کردهاست، ما خیلی هیجان زده شدیم، اما این رستوران واقعا انتظارات ما را برآورده نکرد.
1 .چسبیدن به 2. برآورده کردن (انتظارات)
3 .نگه داشتن
نکتۀ مهم درسی: به ترکیب واژگانی “come up to some one’s expectation“دقت کنید. همچنین در نظر داشته باشید، که در متن اصلی، خود جمله منفی است.
116. گزینه 4
ترجمۀ جمله: پلیس در حال غربال کردن داده هاي در دسترس است تا بتواند شخص مجرم را پیدا کند.
1 .منفعل 2 .اولیه 3 .همسان 4 .گناهکار
117. گزینه 3
ترجمۀ جمله: با اینکه فروشنده محصولی را به من نشان داد که تا به حال چیزی درمورد آن نشنیده بودم، اما بخاطر آواز و شهرت خوب تولید کننده، آن را خریدم.
1 .واحد پول 2 .قول، وعده 3 .شهرت، آبرو 4 .دخالت
118. گزینه 1
ترجمۀ جمله: درحالی که شکارچیان-جمع آوري کنندگان (غذا) همیشه گزینه رفتن به جاي دیگر درصورت کمبود منابع را داشتند، این وضعیت در کشاورزي بسیار سخت تر شد.
1 .به پایان رساندن (منابع) 2 .تحت تاثیر قرار دادن
3 .گنجاندن 4 .رخ دادن
نکتۀ مهم درسی: به ترکیب واژگانی “exhausted resources “دقت کنید.
119. گزینه 4
ترجمۀ جمله: من در عوض جاي خواب و غذا، خانه را مرتب میکنم و وقتی والدین سر کار میروند، از بچه ها مراقبت میکنم.
1 .عصرانه 2 .هزینه 3 .تائیدیه 4 .اقامت، جاي خواب
120. گزینه 4
ترجمۀ جمله: اهمیت قائل نشدن بدفورد، یک گوینده خبر، براي واقعیات، نمونه اي از زوال استاندارد هاي ژورنالیسم مدرن است.
1 .غلبه کردن، فایق شدن 2 .به عهده گرفتن
3 .بیش از حد برآورد کردن 4 .نمونه بودن، سرمشق و الگو بودن
121. گزینه 3
ترجمۀ جمله: با وجود باور اشتباه تعداد زیاد، گارد ساحلی از نیروهاي مسلح جدا نیست.
1 .با خوشحالی 2 .به ندرت 3 .به اشتباه 4 .به طور تصادفی
122. گزینه 2
ترجمۀ جمله: این [کتاب] کتاب آسانی براي خواندن نیست، اما بسیار جالب است. کاملا ارزشش را دارد که براي فهمیدنش تلاش دوچندانی (اضافه اي) کنیم.
1 .بیهوده 2 .اضافی 3 .نمایشی 4 .فزاینده
123- گزینه 1

ترجمۀ جمله: من نمی خواهم برنامۀ هفت ساله ام را آشکار کنم، اما همینق در به شما میگویم که اگر محقق شود، هفت سال آینده بسیار جالب خواهد بود.
1 .آشکار کردن 2 .کاهش یافتن 3 .استخراج کردن 4 .تولید کردن
124- گزینه 2

ترجمۀ جمله: شاعران متافیزیک باور قرن هفدهم نظیر دان و مارول، پس از مقاله انتقادي الیوت در
سال 1921،به شهرت جدیدي دست یافتند.
1 .ستایش 2 .برجستگی، شهرت 3 .معاش، خوراك 4. تعریف و تمجید
125- گزینه 2

ترجمۀ جمله: وکیل پرسید که آیا مدیرعامل فکر میکرد که شیوههاي سرمایه گذاري شرکت آنها، در حالت کنونی شان، با قوانین بانکی جدید هم خوانی دارند یا خیر.
1 .مجزا 2 .استوار، منسجم 3 .منسجم 4. چالش برانگیز
نکتۀ مهم درسی: در این جمله، کلمه “consistent “را میتوان به همراه فعالیت هاي مربوط به سرمایه گذاري آورد.

آپارات، آیلتس، کلمات ناآشنا، زبان تخصصی
کانال آپارات ما را دنبال کنید.

جمله سازی

126- گزینه 3

نقش اسم “decision “برای فعل “reach “مشخصاً مفعولی است، در نتیجه در جمله نیاز به ساختار مجهول داریم (رد گزینه های 1و 4).
از سوی دیگر، مشخصاً فعل “make no comment “به معنای «اظهار نظر نکردن» بعد از فعل “reach a decision “اتفاق افتاده است،
پس فعل “reach “در جمله باید به صورت گذشتۀ کامل به کار رود (رد گزینۀ 2 ).
127. گزینه 2

ساختار به کار رفته در گزینۀ 1 فاقد فعل اصلی است. در حقیقت این گزینه بگونه ای که 2 جمله واره با یک کاما بهم وصل شده اند که مسلماً به لحاظ گرامری نادرست است (رد گزینۀ 1) کاربرد ساختار “depending on “به معنای «وابسته به» به لحاظ معنایی نادرست است (رد گزینۀ 3) حرف اضافۀ مناسب برای “according “مشخصاً “to “می باشد (رد گزینۀ 4.)
128. گزینه 1

هیچ دلیل برای بکارگیری ساختار وارونه در جمله وجود ندارد )رد گزینۀ 2. حرف ربط “but “بیانگر تضاد است اما در گزینۀ 3 اصلا چنین مفهومی منتقل نمی شود (رد گزینۀ3) بکارگیری “it “در گزینۀ »4 » نادرست است (رد گزینۀ4).
129.گزینه 3
بعد از “can “همواره نیاز به شکل سادۀ فعل داریم (رد گزینۀ 1 )»بکارگیری “would “در قسمت شرط نادرست است(رد گزینه های2 و 4).
130. گزینه 4
برای اتصال دو جملۀ کامل حتما نیاز به حرف ربط داریم، در حالی که در گزینۀ 1 بعد از کاما هیچ حرف ربطی وجود ندارد (رد گزینۀ 1).
ضمیر موصولی “who “را نمی توان برای اشاره به “polar bears “به معنای خرس های قطبی به کار برد (رد گزینۀ 2) بکارگیری حرف اضافۀ of برای “fear “به طور کلی جمله را بی معنا و نادرست می کند (رد گزینۀ 3 ).

کاربردهای زبانی

131. گزینه 2
A :آیا من اجازه دارم از کامپیوترت برای نوشتن گزارش تحقیقم استفاده کنم؟
B :اگر میتوانی دو ساعتی صبر کنی، بله.
نکتۀ مهم درسی: به ترکیب واژگانی “if you don’t mind “که معمولا براي رساندن مفهوم موافق بودن، استفاده می شود، دقت کنید.
132. گزینه 1
A : می خواهی بعد شام یک فیلم ببینیم؟
B : البته، من همیشه پایۀ دیدن یک فیلم خوبم.
نکتۀ مهم درسی: به ترکیب واژگانی “be up for doing sth “دقت کنید.
133. گزینه 4
A : ببخشید! من همین الان از پرواز آتلانتا پیاده شدم و کیف دستیام گم شده!
B : بسیارخب، ما همه تلاشمان را خواهیم کرد تا کیف شما را در سریع ترین زمان ممکن پیدا کنیم.
134. گزینه 1
A : اگر چمدان من برای همیشه گم شده باشد چه؟
135. گزینه 4
B : بار مسافران معمولا پیدا می شود، پس بیایید بیهوده نگران نباشیم.
136. گزینه 3
A :واقعا در شرایط بدي هستم. واقعا نمیتوانم درك کنم چگونه به این راحتی بار یک نفر را گم میکنید!
137.گزینه 1
A :نام شما آشناست، آیا در شرکت بیمه هرکو کار میکنید؟
138.گزینه 2
B :بله در بخش فروش آنجا مشغول بودم. یک سالی میشود که از آنجا بیرون آمده ام.
A :من در کامتک اینترنشنال کار میکردم. شما طرح بیمه مان را به ما فروختید.
B :بله درست است. عجب دنیاي کوچکی است!
139. گزینه 1
A :جن، تا حالا تاریخ عروسی را معین کرده اید؟
B :نه دقیقا، اوضاع به هم ریخته است… .
نکتۀ مهم درسی: به ترکیب واژگانی “be up in the air “به معناي «مشخص نبودن و به هم ریخته بودن اوضاع» دقت کنید.
140.گزینه 1
… و ما مطمئن نیستیم که آیا خانواده هایمان می توانند در روزي که ما میخواهیم به اینجا برسند یا نه. امیدوارم به زودي بفهمیم و هروقت فهمیدیم در اسرع وقت تو را در جریان خواهم گذاشت.

141. گزینه 1
در اصل جمله بصورت that are given بوده است که با حذف ضمیر موصولی و فعل to be جمله واره موصولی به عبارت موصولی کوتاه شده است.
142. گزینه 3
با توجه به مفھوم جمله بعد از فعل Introduce باید از حرف as استفاده بشود. علاوه بر این در اینجا چون صحبت از ھدف از انجام کاری مدنظر است باید از مصدر استفاده بکنیم.
143. گزینه 4
در اینجا صرفا به یک صفت برای توصیف اسم behaviors نیاز داریم که در گزینه چھارم این صفت به درستی استفاده شده است.
144. گزینه 2
1) رفتار، طرز رفتار 2) وندالیسیم ، تخریب اموال عمومی 3 ) بی نظمی ، ھرج و مرج 4) تغییر ، اصلاح
145. گزینه 3
1) تایید کردن 2 ) ساکن کردن 3 ) تحمیل کردن 4) حل کردن ، تصمیم گرفتن
146. گزینه 4
از آنجایی که حرف اضافه فعل Impose حرف on ھست وھمچنین با توجه به اینکه قبل از حرف ربط ھمپایه ساز or حرف اضافه on استفاده شده است بعد آن نیز باید ھمان حرف اضافه استفاده بشود.
147. گزینه 4
برای بیان مفھوم “وجود داشتن” از ترکیب there+verb استفاده می کنیم. از طرفی از جمله مفھوم تضاد برداشت نمی شود در نتیجه گزینه 3 نیز نمی تواند صحیح باشد.
148. گزینه 3
1) تو دردسر 2) پشت و رو 3) در عمل ، عملا 4) ناخوش احوال ، مریض
149. گزینه 2
1) ماموریت 2) تخلف ، نقض 3) نظارت 4) مداخله ، اقدام
kiavash farahani
150. گزینه 1 با توجه به ترکیب prison time در معنی “مدت زمانی که یک شخص در زندان به سر می برد” فقط گزینه 1 صحیح می باشد.
151. گزینه 2
در اینجا برای تکمیل معنای جمله به مصدر با to نیازداریم.
152. گزینه 4
1) در عوض 2) به وسیله 3) با این وجود 4) به جای ، در عوض

دقت داشته باشید که گزینه یک برای درست بودن نیازمند حرف اضافه “of “می باشد.
153. گزینه 3
1) خطا 2) حقیقت 3) کیفیت 4) توھین
154. گزینه 2
در اینجا با جمله واره اسمی روبه رو ھستیم و برای تکمیل معنای جمله باید بعد از or whether از not استفاده کنیم.
155. گزینه 1 با توجه به اینکه فعل زمان آینده ساده در قسمت جواب شرط استفاده شده است در جمله شرط نیز باید از فعل زمان حال استفاده بکنیم.
دقت داشته باشید که even if در گزینه سوم صرفا یک ادات شرط است و چون ھیچ فعلی ھمراه آن استفاده نشده است غلط محسوب می شود.

youtube logo 2
کانال یوتوب ما را دنبال کنید

درک مطلب

156. گزینه 1
ترجمۀ جمله: بهترین عنوان برای متن چیست؟ زبان ساده یک حق مدنی است.
به بند ابتدایی و جملات نتیجه گیری توجه کنید تا بدانید؛ موضوع متن همین مورد می باشد.
157. گزینه 3
ترجمۀ جمله: » طبق بند1، برنامه های دست و پا گیر و گیج کننده برای مردم (منافع عمومی).
« استفاده از برنامه های مهم و کاربردی دولت را برای مردم دشوار می کند.»
به این جملۀ از بند یک دقت کنید:
It can limit accessibility to critically important government programs through cumbersome, confusing
application for public benefits.
158. گزینه 3
ترجمۀ جمله: « لغت intimidating از لحاظ معنا به frightening (ترسناک) نزدیک است. »
159. گزینه 4
ترجمۀ جمله: با توجه به بند 2 ،چه چیزی منجر به تفکر “فهم ناقص کاربر (فهم نادرست کاربر) می شود؟
» این تفکر که زبان پیچیده و تخصصی جزء ضروری یک لیست(دستگاه) یا رشتۀ خاص است.
به این جمله از ابتدای بند دو دقت کنید:
Complex and a specialized language is often seen as an immutable discourse feature of a particular
register or discipline. Believing this leads to user-deficient thinking.
زبان پیچیده و تخصصی اغلب به عنوان یک ویژگی گفتمانی تغییرناپذیر، یک لیست یا رشتۀ خاص در نظر گرفته می شود. باور به این دیدگاه، منجر به تفکر فهم نادرست کاربر می شود.
*خب، اگر معنای صفت immutable را می دانستید؛ به راحتی، متوجه می شدید که این ویژگی بخش جدایی ناپذیر یک رشته است؛ و در گزینۀ چهار هم ذکر شده که یک جز ضروری زبان است؛ پس همخوانی دارند. گزینۀ 4، به شکل دیگری، جملۀ پاراگراف را بیان کرده است؛
160. گزینه 2
ترجمۀ جمله: » کدام یک از موارد زیر، نگرش نویسنده را نسبت به باری(مسئولیتی)که کاربر برای یافتن راهی برای درک زبان، بر دوش می کشد؛ بهتر توصیف می کند؟
« منتقدانه »
متن یک
به نظرمن، شما با خواندن جسته و گریختۀ متن، حتما تا حالا متوجه شده بودید که نگرش نویسنده، منقدانه و انتقادی است. نه خنثی یا تایید کننده و یا به شکل هم دردی و دلسوزانه. بلکه نویسنده در حال انتقاد از این وضعیت موجود هست.
161. گزینه 3
ترجمۀ جمله: » چرا نویسنده در بند 2 زبان مورد استفاده در شمارش آرا و اطالعات حساب بانکی را ذکر کرده است؟
« تا مثال جایی را بزند که ممکن است؛ زبان عمداً گیج کننده باشد ».
به این قسمت از بند دو توجه کنید:
The Assumption that certain registers of language are inherently confusing is easily exploited when
language is used to intentionally obfuscate meaning. This is particularly true of language used in ballot
measures…
نویسنده در مورد رای گیری صحبت کرده است؛ تا برای صحبت قبلی خودش که می گفت از زبان عمدا استفاده می شود تا معنی را پیچیده و
مبهم کنند؛ مثال بزند.( کلمات intentionally و obfuscate می توانستند به شما کمک کنند.)
162- گزینه 2

ترجمۀ جمله: با توجه به بند 3 ،ترجمۀ اسناد مدارس به چند زبان………. .
« در قابل فهم تر کردن آنها چندان مؤثر نبوده است»
به این قسمت از بند سه دقت کنید:
While many schools translate these documents into multiple languages, they typically remain as
complex and specialized.
در حالی که بسیاری از مدارس این اسناد را به چندین زبان ترجمه می کنند؛ معموالً پیچیده و تخصصی باقی می مانند.
وقتی پیچیده باقی می مانند؛ یعنی قابل فهم تر نشده اند.
163. گزینه 4
ترجمۀ جمله: » نویسندۀ متن عمدتا… .
« انتقاد خود را در مورد زبان تخصصی مورد استفاده در ارتباطات روزمره (عمومی) بیان می کند » .
جملۀ اخر متن که می گوید؛ یک زبان ساده، حق همه است و همچنین، نوع نگرش نویسنده که در سوال 160 گفتیم انتقادی است؛ می تواند ما را به انتخاب این گزینه، راهنمایی کند.
164- گزینه 2

ترجمۀ جمله: همۀ موارد زیر، در پاراگراف 1 ، ذکر شده است که چرا اسکاچ ها بهشت میکروب ها هستند به جز اینکه… .
« می توانند میزبان حداکثر 54 میلیارد باکتری باشند»
به این جملۀ از بند یک دقت کنید:
Sponges are microbe paradises, capable of housing 54 billion bacteria per cubic centimeter. In addition
to being damp, very and loaded with food scraps, sponges provide an optimal physical environment for
bacteria…
این که در متن عدد 54 میلیارد ذکر شده است؛ درست است؛ ولی آیا دلیلی است بر اینکه اسکاچ بهشت میکروب هاست؟
165- گزینه 1

ترجمۀ جمله: کلمۀ their در پاراگراف یک به bacteria بر می گردد.
166- گزینه 4 ترجمۀ جمله: » با توجه به نظر You Lingchong بالاترین تنوع اجتماع باکتریایی جایی وجود دارد که… .
میکروب ها دارای میزان متوسط تفکیک هستند خیلی تفکیک نشده اند.
به این جمله از بند دو دقت کنید:
They found that intermediate levels of Separation, similar to that found in a sponge, maximize the
diversity of the community.
آنها دریافتند که میزان متوسط جداسازی، مشابه آنچه در یک اسکاچ یافت می شود؛ تنوع جامعه را به حداکثر می رساند.
توضیح نیاز نیست. صرفا باید یاد بگیرید که کلمۀ کلیدی پیدا کنید و سپس در متن، جست و جو کنید.
167. گزینه 4
ترجمۀ جمله: نقش اصلی پاراگراف سه چیست؟ توصیف مطالعه انجام شده توسط You و همکاران.
فکر می کنم که اگر نگاه گذرا به بند می انداختید؛ بین سه و چهار شک می کردید؛ و این نکته که Explain در کار نبوده است؛ کمک میکند که گزینۀ سه را رد کنید. پاراگراف عمدتا در حال توصیف آزمایشی که آقای Youدر پاراگراف قبل گفته بود؛ هست.
168- گزینه 2

ترجمۀ جمله: طبق بند 3 ،در ظروفی که فقط چند دهانه {ورودی} دارند؛… فقط باکتری های اجتماعی زنده می مانند.
متن دو
به این قسمت از بند سه توجه کنید:
تعداد کم دهانه باعث می شود که فقط باکتری های اجتماعی، زنده بمانند.
169. گزینه 1
ترجمۀ جمله: » طبق بند چهار، باکتری اسکاچ عمدتاً… .« منجر به بیماری نمی شود»
به این قسمت از بند چهار دقت کنید:
Fortunately, the bacteria partying in your sponge are mostly nonpathogenic.
خوشبختانه باکتری هایی که در اسکاچ شما هستند؛ عمدتا غیر بیماری زا هستند.
یا باید معنی nonpathogenic را می دانستید. یا از جمله بعدی، به یک درک کلی می رسیدید.
جملۀ but if dangerous bacteria کمک می کرد که متوجه شوید؛ باکتری های جملۀ قبلی، خطرناک نیستند.
170. ‘گزینه 3
ترجمۀ جمله: می توان از بند4 ،استنباط کرد که مایعات باقی مانده ناشی از پختن گوشت…. .
« احتمالا باکتری های بیماری زایی بیشتر دارند»
ادامۀ بند چهار، پاسخ شما رو می دهد. به نوعی با جست و جو برای جواب سوال 169، سوال 170 را هم پاسخ می دهید.

بهترین منبع برای تمرین

بسیاری در اینترنت به دنبال منابع آزمون زبان تخصصی هستند، غافل از اینکه در وب سایت ما همه چیز برای شما آماده است. دانش آموزان زیادی با سطوح مختلف این سوال را می پرسند و ما به شما پیشنهاد می کنیم تا با بررسی جزوه 15 سال کنکور زبان تخصصی ابتدا خود تعیین سطح کرده و بعد ما را در جریان اوضاع قرار دهید تا بتوانیم بهترین منابع را به شما معرفی کنیم.

گرامر های مهم کنکور زبان تخصصی را باید در جزوه درجه یک گرامر زبان تخصصی به قلم استاد فراهانی مطالعه کنید. جهت دانلود جزوه زبان تخصصی کنکور همچنین دانلود واژگان زبان تخصصی کنکور روی تصاویر زیر کلیک کنید و یا به فروشگاه سایت در منو بالای صفحه مراجعه کنید.

سوالات کنکور سراسری زبان تخصصی
مجموعه سوالات کنکور سراسری زبان تخصصی با پاسخ تشریحی کامل ( مهم ترین منبع مطالعاتی رشته زبان )
آموزش گرامر زبان تخصصی
درس نامه به همراه جدیدترین سوالات چهارگزینه ای گرامر زبان تخصصی

توضیحات کامل در مورد آزمون زبان تخصصی با استاد کیاوش فراهانی

روی تصویر زیر کلیک کنید.

زبان تخصصی دی ماه
فیلم تحلیل کنکور 1401 زبان تخصصی

درباره ادمین زبان انگلیسی

بیست و یک سال سابقه آموزشی, تالیف بیش از 28 عنوان کتاب رسمی و نوشتن 200 مقاله زبان انگلیسی سطوح مختلف.

حتما ببینید

سوال های کنکور زبان تخصصی و ارزیابی

سلام خدمت دانش آموزان و داوطلبان کنکور زبان امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت …

6 نظرات

  1. سمانه شیری

    بخشید زبان تخصصی برای کنکور باقی ماند یا حذف شده؟

  2. شمیم رنجبرگل

    چقدر سوال های کنکور زبان سخته واقعا تصورشو نمیکردم…..

  3. سارا حسن بیگی

    من جزوه 15 سال کنکور رو خریدم ولی خیلی سخته برام چه کار کنم؟ با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

youtube logo 2
صفحه یوتوب ما را دنبال کنید.
error: Content is protected !!